انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران

نوشته هایی با برچسب مشکلات تیرچه سازان

برگزاری جلسه عمومی در خصوص مشکلات صنف تیرچه سازی

برگزاری جلسه عمومی در خصوص مشکلات صنف تیرچه سازی

موضوعات جلسه: ساماندهی هزینه های پیمانکاری ساخت تیرچه امضا میثاق نامه در خصوص همکاری کلیه اعضا در خصوص رعایت اخلاق حرفه ای ارائه گزارش در خصوص عملکرد انجمن در راستای جلوگیری از تولید تیرچه غیراستاندارد ارائه گزارش در خصوص عملکرد انجمن در راستاییکسان سازی قیمت ها ارائه ی راهکار جهت

ادامه خبر