انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران

نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی عدی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران منتشر شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عدی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران منتشر شد

این مجمع مطابق با تصویر و اگهی پیوست شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ در محل سرای محله شهرک دریا برگزار خواهد شد. و بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید تا در جلسه عمومی عادی و فوق العاده این انجمن صنفی حضور بهم رسانند.

ادامه خبر