انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران

نوشته هایی با برچسب اظلاعیه سازمان استاندارد

اطلاعیه نوبت اول و دوم اداره کل استاندارد استان تهران تحت عنوان استاندارد ملی شماره ۱-۲۹۰۹ با موضوع سقفهای تیرچه بلوک – تیرچه خرپایی

اطلاعیه نوبت اول و دوم اداره کل استاندارد استان تهران تحت عنوان استاندارد ملی شماره ۱-۲۹۰۹ با موضوع سقفهای تیرچه بلوک – تیرچه خرپایی

ادامه خبر